Fagseksjon for privatarkiv

Fagseksjonen sitt mandat

LLP sin fagseksjon for privatarkiv skal stø LLP sitt styre med å ivareta interessene til institusjonar som arbeidar med privatarkiv. Fagseksjonen sine arbeidsoppgåver vert fastsett i samråd med LLP sitt styre. Sentrale område kan vere arkivmeldinga, ASTA/Arkivportalen, eller arrangement av seminar og liknande.

-Fagseksjonen skal sjølv koma med initiativ og forslag ovanfor styret når det gjeld privatarkivarbeidet.
-Fagseksjonen skal vera utgreiings- og høyringsinstans for LLP sitt styre i alle spørsmål vedkomande privatarkivarbeidet.
-Fagseksjonen kan etter avtale med LLP sitt styre representere LLP utad.

Kontakt mellom styret og fagseksjonen skal sikrast på fylgjande måtar:

-Fagseksjonen er representert i LLP sitt styre ved den landsmøtevalde seksjonsleiaren.
-Saksframlegg til LLP sitt styre som gjeld privatarkiv skal sendast seksjonen for fråsegn.
-Alle godkjende styremøtereferat skal sendast til fagseksjonen sine medlemer.
-LLP sitt styre kan kalla inn heile fagseksjonen til styremøter.
-Fellesmøter vert arrangert jamleg.
-Fagseksjonen sine referat og saksframlegg skal sendast til styret.

Styre og kontaktpersonar

Cecilie Lintoft. 2013-2015 (leiar)
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 49/90475328
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

Mads Langnes. 2013-2015
Romsdalsmuseet
Tlf: 71202466/95129067
mads@romsdalsmuseet.no

Ole Martin Rønning. 2013-2015
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no


Varamedlemer

Birger Haugdal 2013-2015
Stiftelsen lokalhistorisk arkiv i Bergen
Tlf: 55 56 66 55 / 90 94 50 45
birger.haugdal@bergen.kommune.no

Gunnar Morsund 2012-2014
IKA Møre og Romsdal
gunnar.morsund@ikamr.no

Solveig Lindbach Jensen 2013-2015
Arkiv i Nordland
Tlf:
Solveig.Lindbach.Jensen@nfk.no